Tuesday, June 4, 2013

Priručnik za zatvorenike

Priručnik za zatvorenike
Izdalo Ministarstvo pravosuđa R.Hrvatske,Uprava za zatvorski sustav


Gdje se izvršava kazna zatvora?

Kazna zatvora se izvršava u kaznionicama i zatvorima.

Kakav je postupak prijama zatvorenika?

Zatvorenik se prima na temelju rješenja o upućivanju.Prigodom dolaska u kaznionicu ili zatvor utvrđuje se istovjetnost zatvorenika prema podacima navedenim u sudskoj odluci,odnosno rješenju o upućivanju.Nakon prijama,obaviti će se osobna pretraga,pregled tijela i osobnih stvari,te liječnički pregled zatvorenika.Zatvorenik se fotografira,uzimaju se otisci papilarnih crta,mjeri težina i visina,bilježi osobni opis te se smješta na odjel.

Šta se događa sa stvarima koje zatvorenik donese?

Zatvorenik smije zadržati stvari propisane kućnim redom kaznionice ili zatvora (npr:odjeću,obuću,remen za hlače,pribor za brijanje koji ne ugrožava sigurnost,posteljinu i dr),a druge osobne stvari čije zadržavanje nije dopušteno i odjeća koju ne zadržava popisuju se,oduzimaju i pohranjuju na polog stvari ili se na zatvorenikov trošak šalju osobi koju on odredi.Zatvoreniku se o oduzimanju osobnih stvari izdaje potvrda.Zatvorenik zadržava ortopedska pomagala i druga nužna medicinska pomagala,a nužne lijekove po odobrenju liječnika.

Smije li zatvorenik držati novac kod sebe?

Novac se drži na pologu novca i koristi se sukladno kućnom redu kaznionice/zatvora.Druge dragocjenosti,vrijednosnice,te osobne i druge isprave popisuju se u nazočnosti zatvorenika i pohranjuju u kaznionici/zatvoru,a zatvoreniku se izdaje potvrda.Zatvorenik može tražiti da se te stvari predaju osobi koju on odredi.

Tko su ovlaštene službene osobe ?

Zatvorenici se sa svim pitanjima mogu obratiti ovlaštenim službenim osobama zaposlenim u kaznionicama/zatvorima.Ovlaštene službene osobe su državni službenici: odjela osiguranja (pravosudni policajci),odjela tretmana (socijalni radnik,pedagog,socijalni pedagog,psiholog,liječnik i dr) i drugih odjela (pravnik,strukovni učitelj,stručni referent i dr.).

Kome se obratiti u slučaju potrebe?

Zatvorenik se u svakom trenutnku može obratiti službeniku pravosudne policije koji će zahtjev za komunikacijom proslijediti nadležnom službeniku.

Smještaj

Zatvorenici izdržavaju kaznu zajednički.Muške i ženske osobe izdržavaju kaznu zatvora odvojeno.Mlađi punoljetnici izdržavaju kaznu zatvora odvojeno od starijih punoljetnika.Svakome se zatvoreniku osigurava zasebna postelja,posteljina i ormar za osobne stvari.Zatvorenik ima mogućnost stalnog korštenja sanitarnog čvora i umivaonika u sobi za smještaj ili izvan sobe.

Odijevanje

Kaznionica/zatvor osigurava zatvoreniku rublje,odjeću,obuću i posteljinu prikladno klimatskim uvjetima.Zatvorenik može nositi vlastito rublje,odjeću i obuću te koristiti vlastitu posteljinu.Za vrijeme rada zatvorenik nosi propisanu radnu odjeću i obuću i koristi zaštitna sredstva.

Prehrana

Zatvoreniku se osigurava najmanje tri obroka dnevno kalorične vrijednosti od 3000 kalorija dnevno. Zatvorenica trudnica,dojilja i bolesni zatvorenik dobiva hranu po vrsti i količini koju odredi liječnik. Zatvorenik koji radi ima pravo i na dopunski topli ili hladni obrok.Prema mogućnostima kaznonice/zatvora odobrit će se prehrana prema zatvorenikovim vjerskim i kulturnim zahtjevima.

Da li se u kaznionici/zatvoru mogu kupiti druge namirnice ili potrepštine ?

Zatvorenik o svom trošku može nabavljati prehrambene i druge stvari za osobnu uporabu u prodavnici kaznionice/zatvora,a što se naplaćuje novčanim sredstvima koje zatvorenik ima na pologu novca.Ako kaznionica/zatvor nema prodavaonicu,nabava potrepština osigurava se na drugi odgovarajući način.Iznos novca s kojim zatvorenik slobodno dnevno raspolaže za nabavu potrepština je iznos u visini dnevnice utvrđene za državne službenike i namještenike.

Šta je pojedinačni program izvršavanja kazne zatvora ?

Pojedinačni program izvršavanja kazne zatvora donosi upravitelj kaznionice/zatvora radi ispunjavanja svrhe izvršavanja kazne zatvora,a sadrži podatke o smještaju na odjel,radu,korištenju slobodnog vremena,posebnim postupcima,strukovnom usavršavanju i izobrazbi,dodiru sa vanjskim svijetom,pogodnostima,posebnim mjerama sigurnosti i program pripreme za otpust te pomoći nakon otpusta.Program izvršavanja mijenja se u skladu s procjenom ponašanja i postignutim učincima te novo nastalim okolnostima.Od zatvorenika se traži aktivno sudjelovanje u programu izvršavanja kazne.

Da li se za vrijeme izdržavanja kazne zatvora može raditi ?

Zatvoreniku se,ako on to želi,omogućuje rad u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem,stečenim znanjima i mogućnostima kaznionice/zatvora,i to:u kaznionici/zatvoru ili izvan kaznionice/zatvora. Zatvorenik kojem je izrečena kazna zatvora do 6 mjeseci,može se odobriti nastavak rada kod poslodavca ili nastavak obavljanja vlastite djelatnosti.

Da li se rad plaća ?

Za rad zatvorenik ostvaruje naknadu,koja se obračunava i isplaćuje jedan put mjesečno,na početku mjeseca za protekli mjesec.Naknada za rad stavlja se na polog novca zatvorenika,time što se 30% naknade odvaja kao obavezna ušteđevina,koja se isplaćuje nakon izdržane kazne,a preostalim djelom zatvorenik raspolaže.Zatvorenik stječe pravo na godišnji odmor nakon jedanaest mjeseci neprekidnog rada.Za vrijeme korišćenja godišnjeg odmora zatvoreniku se isplaćuje naknada za rad u visini prosječne naknade za rad ostvarene u posljednja tri mjeseca rada.Za vrijeme bolovanja zatvoreniku se isplaćuje naknada u visini 70% naknade za rad ostvarene u prethodnom mjesecu,osim ako je zatvorenik bolovanje uzrokovao namjernim ugrožavanjem svog zdravlja.

Školovanje

Zatvoreniku se omogućuje izobrazba sukladno njegovim sposobnostima,sklonostima,trajanju kazne i mogućnostima kaznionice/zatvora.O završenoj izobrazbi zatvoreniku se izdaje svjedodžba iz koje ne smije biti vidljivo da je ostvarena u kaznionici/zatvoru.Zatvoreniku se može omogućiti stjecanje višeg i visokog stupnja izobrazbe na vlastiti trošak ako se program izobrazbe može uskladiti sa sigurnosnim razlozima.

Vjerske potrebe

Zatvorenik ima pravo na vjeroispovjedanje i kontaktiranje s vjerskim službenikom svoje vjerske zajednice.

Dodir s vanjskim svjetom

Zatvorenik ima pravo nakon dolaska u kaznionicu/zatvor o tome obavijestiti članove svoje obitelji. U zatvorenim kaznionicama i zatvorima sadržaj pisama se nadzire.Zatvorenik ima pravo,bez ograničenja i nadzora sadržaja pisama,dopisivati se s odvjetnikom,tijelima državne vlasti i s međunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava kojih je R.Hrvatska članica.Zatvorenik strani državljanin ima pravo dopisivati se i razgovarati s diplomatsko konzularnim predstavnikom svoje države ili države koja štiti njegova prava.Zatvorenik ima pravo na neograničeno dopisivanje na vlastiti trošak i pravo da bude obaviješten u slučaju uskrate dopisivanja.Zatvorenik ima pravo na telefonski razgovor jedan put tjedno,u pravilu na vlastiti trošak.Zatvorenik ima pravo najmanje jedanput mjesečno i prigodom blagdana primiti paket do 5 kilograma,s dopuštenim stvarima i pravo da bude obaviješten u slučaju privremene uskrate.Zatvorenik ima pravo na posjet članova obitelji dva puta mjesečno i blagdanom u trajanju od najmanje jedan sat.Maloljetna djeca mogu posjećivati roditelja svaki tjedan i blagdanom. Zatvorenica trudnica te majka i djete imaju pravo na tjedne posjete članova obitelji.

Slobodno vrijeme

Kaznionica/Zatvor osigurava prostor i opremu za svrhovito koršćenje slobodnog vremena i organizira različite vrste aktivnosti za zadovoljavanje tjelesnih,duhovnih i kulturnih potreba (vježbanje,sport,rekreacija,knjige,novine,časopisi,likovne,tehničke,glazbene,literarne,dramske,novinarske i druge radionice).Zatvorenik ima pravo na boravak na otvorenom prostoru kaznionice/zatvora najmanje dva sata dnevno.

Zdravstvena zaštita

Zatvorenik ima pravo na liječenje i redovitu brigu o tjelesnom u duševnom zdravlju.Zatvorenik ima pravo biti upoznat sa svojim zdravstvenim stanjem.Medicinski eksperimenti i prisilno hranjenje su zabranjeni.Trudnici i majci s djetetom koja je rodila za vrijeme izdržavanja kazne zatvora osigurava se cjelovita zdravstvena zaštita u svezi s trudnoćom,porođajem i majčinstvom.

Pogodnosti

Na temelju procjene uspješnosti provedbe pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora,zatvorenik tijekom izdržavanja kazne može steći različite pogodnosti.
Pogodnosti se sastoje od:
- Ublažavanja uvjeta unutar kaznionice/zatvora
- Smanjivanje ograničenja kretanja unutar kaznionice/zatvora
- Češćih dodira sa vanjskim svjetom

Izvanredni izlazak iz kaznionice/zatvora

Upravitelj kaznionice/zatvora može zatvoreniku odobriti izvanredni izlazak radi:
1.nazočnosti pokopu člana obitelji
2.posjeta teško bolesnom članu obitelji
3.rođenja,krštenja i vjenčanja u obitelji
4.odlaska na sud ili tijelo uprave zbog sudskog ili upravnog postupka radi ostvarenja pravnih interesa
5.radi obavljanja neodgodivog i važnog posla
Ovi izvanredni izlasci se odobravaju jednokratno u pravilu na trošak zatvorenika,pod nadzorom ili bez nadzora,u trajanju od tri dana.

Zaštita prava

Zatvorenik ima pravo na stručnu pravnu pomoć i pravna sredstva za zaštitu svojih prava.
Zatvorenik ima pravo na podnošenje usmene i pisane pritužbe u odnosu na postupak i odluku zaposlenika kaznionice/zatvora,na koju mu upravitelj kaznionice mora odgovoriti u roku od 15 dana.
Zatvorenik ima pravo na podnošenje usmene i pisane pritužbe u odnosu na postupak i odluku zaposlenika kaznionice/zatvora,sucu izvršenja ili Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav,na koju će mu se odgovoriti u roku od 30 dana.
Zatvorenik može sucu izvršenja podnijeti zahtjev za sudsku zaštitu protiv postupaka i odluka za koje smatra da je nezakonito prikraćen ili ograničen u nekom pravu propisanom u Zakonu o izvršavanju kazne zatvora.
Zatvorenik može podnijeti žalbu sucu izvršenja protiv odluke upravitelja u roku od 8 dana od dana dostave odluke,ali žalba ne zadržava izvršenje odluke.
Zatvorenik može protiv rješenja suca izvršenja izjaviti žalbu u roku od tri dana od dostave rješenja,ali žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Premještaj u drugu kaznionicu ili zatvor
Molbu za premještaj zatvorenik podnosi Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav putem uprave kaznionice/zatvora.
Protiv rješenja zatvorenik ima pravo žalbe ravnatelju Uprave za zatvorski sustav u roku od tri dana od primitka rješenja.Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav odlučit će o žalbi u roku od osam dana.Žalba zadržava izvršenje rješenja.Ako je molba za premještaj odbijena,novu molbu zatvorenik može podnijeti po proteku šest mjeseci od podnošenja prethodne molbe.

Prekid izdržavanja kazne

Molbu za prekid izdržavanja kazne zatvorenik podnosi sucu izvršenja.
Prekid izdržavanja kazne zatvora znači privremeno otpuštanje zatvorenika iz kaznionice ili zatvora,za koje vrijeme izvršavanje kazne ne teče.
Prekid se može odobriti iz razloga:
-ako zatvorenik oboli od teže akutne bolesti ili mu se kronična bolest pogorša,a nema uvjeta za liječenje u kaznionici/zatvoru,
-zbog smrtnog slučaja,teške bolesti ili obveze izbivanja člana obitelji zatvorenika,čime on postaje jedini obvezni uzdržavatelj malodobne djece,bračnog ili izvanbračnog druga,roditelja ili posvojitelja ili posvojenika koji nemaju vlastitih sredstava za život i nisu radno sposobni,te im je potrebno osigurati trajniju skrb,
-radi obavljanja ili dovršetka neodgodivih sezonskih poslova ili radova izazvanih elementarnom nepogodom ili kakvim drugim nepredvidivim događajem,a u obitelji zatvorenika nema druge radno sposobne osobe,i
-u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti R.Hrvatske

Uvjetni otpust

Uvjetni otpust je otpuštanje zatvorenika s izdržavanja kazne prije isteka kazne s tim da se za trajanja ne izdržanog ostatka kazne nad zatvorenikom može odrediti nadzor,a može ga se obvezati i na nastavak mjera propisanih programom izvršavanja.Prijedlog za uvijetni otpust može podnijeti zatvorenik ili njegovi bliski srodnici,odnosno bračni i izvanbračni drug,srodnik u uspravnoj liniji,posvojitelj,brat i sestra.Podnosi se Povjerenstvu za uvjetni otpust putem uprave kaznionice/zatvora nakon izdržane polovine a iznimno nakon izdržane jedne trećine kazne ako je zatvorenik obolio od teške bolesti a ne postoje uvjeti liječenja u kaznionici/zatvoru.

Pomilovanje
Zatvorenik može podnijeti molbu za pomilovanje putem uprave kaznionice/zatvora Odjelu za pomilovanja Ministarstva pravosuđa.Odluku o pomilovanju donosi Predsjednik R.Hrvatske.Molba za pomilovanje može se ponoviti nakon godine dana od dana posljednje odluke o pomilovanju ako je presudom izrečena kazna zatvora u trajanju duljem od tri godine.Zatvorenik (ili uz njegovu saglasnost branitelj ili njegovi rođaci) može podniijeti zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne,ako se nakon pravomoćne presude pojave okolnosti kojih nije bilo kad se izricala presuda ili sud za njih nije znao iako su postojale,a one bi očito dovele do blaže osude.

Izvanredno ublažavanje kazne

Zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne podnosi se prvostupanjskom sudu a o njemu odlučuje Vrhovni sud R.Hrvatske.

Ostala prava

Zatvorenik ima pravo i na:
-tajnost osobnih podataka
-korišćenje propisa o izvršavanju kazne zatvora i kućni red kaznionice/zatvora
-vjenčanje u kaznionici/zatvoru
-glasovanje na općim izborima,ako ima biračko pravo
-pravnu pomoć
-branitelja u stegovnom postupku zbog stegovnog prijestupa za koji se može izreći stegovna mjera upućivanja u samicu.

Obveze

Tijekom izdržavanja kazne zatvora,zatvorenik se mora ponašati u skladu sa Zakonom o izvršavanju kazne zatvora,propisima donesenim na temelju tog Zakona i kućnim redom kaznionice/zatvora,te izvršavati naredbe ovlaštenih službenih osoba.
Šta konkretno to znači ?
Zatvorenici održavaju i redovito čiste sve prostorije i druge prostore kaznionice/zatvora u trajanju do dva sata na dan bez novčane nadoknade.
Zatvorenici su dužni održavati osobnu higijenu,čistoću rublja,odjeće,obuće i posteljine.
Zatvorenik je dužan poduzimati nužne mjere u svrhu zaštite zdravlja i higijene i držati se uputa liječnika.
Zatvorenik je obvezan nadoknaditi materijalnu štetu koju je počinio stegovnim prijestupom.
Zatvorenik je dužan,u slučaju sumnje na zarazne bolesti ili uzimanje opojnih ili psihoaktivnih sredstava,testirati se uzimanjem krvi ili mokraće,prema pravilima medicinske struke,odnosno korištenjem odgovarajućeg testa.
U svako doba ovlaštena službena osoba može pretražiti zatvorenika i njegove stvari.
Zatvorenik koji se ponaša suprotno propisima o izvršavanju kazne zatvora čini stegovni prijestup.
a)lakši stegovni prijestup predstavlja:
-ugrožavanje svojega zdravlja samoozljeđivanjem ili na drugi način
-posjedovanje ili uzimanje lijekova bez posebnog odobrenja
-posjedovanje ili korišćenje nedopuštenih stvari,uključujući i novac
-davanje drugom na korišćenje stvari za koju samo on ima dopuštenje
-nepovlasno korišćenje tuđe stvari
-boravak u prostoru u kojem se prema dnevnom rasporedu ne bi trebalo nalaziti
-narušavanje mira (vikanje,preglasno slušanje radijskog i tv prijamnika,lupanje,bacanje stvari i sl)
-vrijeđanje i nepristojno ponašanje
-neovlašteno kontaktiranje sa drugom osobom
-poticanje drugog zatvorenika na ponašanje koje je lakšu stegovni prijestup
-ponašanje koje je kažnjiva radnja
-odbijanje izvršenja zakonite naredbe ovlaštene službene osobe
-neopravdano kašnjenje s pogodnosti izlaska,i namjerno onečišćenje prostora kaznionice/zatvora.

b)teži stegovni prijestup predstavlja:
-sudjelovanje u pobuni
-bijeg ili pokušaj bijega iz kaznionice/zatvora ili tjekom sprovođenja
-neovlašteno napuštanje kaznionice/zatvora
-zadržavanje bilo koje osobe protiv njene volje
-posjedovanje ili korišćenje opasne stvari
-spriječavanje pristupa u bilo koji dio kaznionice/zatvora službenoj ili drugoj osobi koja se po odobrenju nalazi u kaznionici/zatvoru
-tjelesni napad na bilo koju osobu
-namjerno ili grubom nepažnjom ugrožavanje tuđeg zdravlja
-spriječavanje ovlaštene službene osobe ili bilo koje druge osobe koja je uključena u provedbu programa izvršavanja u obavljanju zadaća
-posjedovanje ili uzimanje bilo kojega opojnog ili psihoaktivnog sredstva
-odbijanje testiranja na opojna ili psihoaktivan sredstva i zarazne bolesti
-namjerno paljenje stvari ili izazivanje požara
-oštećivanje ili uništavanje sredstava za rad
-grubo zanemarivanje osobne higijene
-bavljenje hazardnim igrama
-namjerno ugrožavanje svojega zdravlja radi onesposobljavanja za izvršavanje obaveza
-namjerno ili grubom nepažnjom uništenje ili oštećenje tuđe imovine
-otpor zdravstvenom pregledu ili mjerama sprječavanja opasnosti od zaraze
-poticanje drugog zatvorenika na ponašanje koje je teži stegovni prijestup
-odbijanje izvršavanja zakonite naredbe ovlaštene službene osobe zbog čega su nastupili ili mogle nastupiti štetne posljedice
-namjerno znatnije onečošćenje prosotra kaznionice/zatvora
-zanemarivanje obaveze na radu koje je izazvalo ili moglo izazvati težu štetnu posljedicu
-davanje lažne obavijesti zbog koje je nastala ili mogla nastati šteta većih razmjera i podučavanje o načinu izvršavanja kaznenog dijela prenošenjem osobnog iskustva ili na drugi način

Stegovne mjere jesu:
1.ukor
2.ograničenje ili privremena uskrata prava primitka paketa do tri mjeseca
3.ograničenje ili privremena uskrata raspolaganja novcem u kaznionici/zatvoru do tri mjeseca
4.uskrata pojedinih ili svih pogodnosti
5.upućivanje u samicu do 21 dan u slobodno vrijeme ili tijekom cijeloga dana i noći
Stegovna mjera samice može se izreći samo za teži stegovni prijestup.

Mjere koje se mogu primjeniti kod ugrožavanja reda i sigurnosti
Prema zatvoreniku,koji se ne pridržava obveza,odnosno kod kojeg postoji opasnost od bijega,nasilnih radnji prema osobama ili stvarima,opasnost od samoubojstva ili samoozljeđivanja,ili ugrožavanja sigurnosti i reda koje se na drugi način ne mogu otkloniti,a mogu se narediti posebne mjere održavanja reda i sigurnosti:
-pojačan nadzor
-oduzimanje i privremeno zadržavanje stvari čije je držanje inače dopušteno
-odvajanje od ostalih zatvorenika
-smještaj u posebno osiguranu prostoriju bez opasnih stvari
-smještaj na odjel pojačanog nadzora
-vezanje ruku lisicama,a po potrebi i nogu
-osamljenje
-testiranje na zarazne bolesti i opojna ili psihoaktivna sredstva
Smještaj na odjel pojačanog nadzora može narediti samo upravitelj kaznionice/zatvora,a osamljenje sudac izvršenja.

Kada se mogu primjeniti sredstva prisile
Kada je to nužno da se spriječi bijeg zatvorenika,tjelesni napad na službene ili druge osobe,nanošenje ozljeda drugim osobama,samoozljeđivanje,namjerno prouzročivanje materijalne štete,ili radi savladavanja pasivnog ili aktivnog otpora zatvorenika,prema zatvoreniku se mogu primjeniti sredstva prisile.
Sredstva prisile su:
-zahvati za provođenje i tehnika obrane
-gumena palica
-mlazovi s vodom
-podražavajuća kemijska sredstva,i
-vatreno oružje.

Informacije o uvjetima za primjenu konvencije o transferu osuđenih osoba
Konvencija o transferu osuđenih osoba se primjenjuje isključivo na države članice Vijeća Europe.
Uvijeti:
1.Državljanstvo države u koju zatvorenik želi da bude transferiran,odnosno u kojoj želi nastaviti izdržavati preostali dio kazne zatvora,
2.Pravomoćna i izvršna presuda na kaznu zatvora
3.Kazneno djelo za koje je osuđen u R.Hrvatskoj mora biti kazneno djelo i prema zakonu države u koju zatvorenik želi biti transferiran.
4.Preostali dio ne izdržane kazne zatvora treba biti dulji od 6 mjeseci.

PRIMJENA KONVENCIJE

Republika Hrvatska = „država presuđenja“
Država čiji ste državljanin = „država izvršenja“
Država izvršenja:
a)može promijeniti kaznu na način da se kazna koju je izrekla država presuđenja zamijeni kaznom koju propisuje zakon države izvršenja za isto kazneno djelo.Međutim,ne možete biti osuđeni za teže kazneno djelo ili na dužu kaznu od one na koju ste osuđeni u državi presuđenja.S druge strane,kazna zatvora ne može biti zamijenjena novčanom kaznom.Vrijeme izdržane kazne u državi presuđenja se u cijelosti uračunava.
b)može nastaviti s izvršavanjem kazne.U tom je slučaju država izvršenja vezana pravnom prirodom i dužinom kazne koju je izrekla država presuđenja.Ukoliko kazna po svojoj prirodi ili po dužini nije sukladna zakonu države izvršenja,ili ako je propisano zakonom,država izvršenja može odlukom suda ili izvršne vlasti prilagoditi izrečenu kaznu u kaznu ili mjeru koju propisuje njezin zakon za slična kaznena djela.Tako prilagođena kazna će u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati kazni čije se izvršavanje nastavlja.
Država presuđenja može zahtijevati od države izvršenja obavijest o postupku koji će biti primjenjen. Država presuđenja i država izvršenja mogu odobriti oprost,pomilovanje ili smanjenje kazne sukladno svojem Ustavu ili zakonima.Samo država presuđenja ima pravo odlučivati o bilo kojem zahtjevu za reviziju presude.Prijenos izvršenja kazne zatvora (transfer) vrijedi samo za presudu i kaznu na koju ste osuđeni.To znači da vas država izvršenja može kazneno goniti za sva druga kaznena dijela koja ste počinili.

POSTUPAK TRANSFERA

Vaša molba i izjava kojom dajete saglasnost za transfer,primjerci presude prevedeni na jezik države u koju želite biti transferirani i druga potrebna dokumentacija se upućuju državi izvršenja.Obje države se trebaju saglasiti oko uvjeta transfera,a država izvršenja treba donijeti odgovarajuću odluku (u većini slučajeva odluku donosi sud).Takvu odluku treba prevesti na hrvatski jezik.Naposljetku se sve odluke i druge obavijesti prosljeđuju zatvoreniku koji se treba saglasiti s navedenim uvjetima.

Information regarding conditions for application of The Convention on the transfer of sentenced persons

The Convention on the transfer of sentenced persons applies solely to the member Sates of the Council of Europe.Transfer of sentenced persons is a procedure completely different from the procedure of extradition.

CONDITIONS

1.Citizenship of the state in which you wish to be transferred,
2.Final and executable sentences to imprisonment
3.The criminal offence for which you are sentenced in the Republic of Croatia must be also a criminal offence in the state to which you wish to be transferred
4.The remaining sentence should be longer than six months.

APPLICATION OF THE CONVENTION

Republic of Croatia = „sentencing State“
Stale of your citizenship = „administering State“
The administering State may:
a) Convert the sentence into a decision of that State,thereby substituting for the sanction imposed in the sentencing State a sanction prescribed by the law of the administering State for the same offence.However,you cannot be sentenced to a more severe or longer prison sentence then one you were sentenced to in sentencing State.On the other hand,a prison sentence shall not be converted to a pecuniary sanction (for example to a fine).The time you served in the sentencing State shall be deducted in full.
b) Continue the enforcement of the sentence.In this case the administering State is bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the sentencing State.If the sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the administering State,or its law so requires,that State may be a court or administrative order,adapt the sanction to the punishment or measure prescribed by its own law for similar offences.That adapted sanction shall,as far as possible correspond with that imposed by the sentence to be enforced.
However,the sentencing State may require from administering State information as to which of these procedures it will follow.The sentencing State and me administering State may grant pardon,amnesty or commutation of the sentence in accordance with their Constitutions or other Jaws.The sentencing State alone shall have the right to decide on any application for review of the judgment.The transfer is valid only for the judgement and the sentence to which you were sentenced.This means that the administering State may charge you far all other offences you committed.

THE PROCEDURE OF THE TRANSFER

Your request and statement for transfer,copies of the judgment translated to the language of the State to which you wish to be transferred and other required documents are sent to the administering State.
Both States should consent to the conditions of the transfer,and the administering State must pass the adequate decision (in most cases it is a Court decision).This decision should also be translated to the Croatian language.
Finally,all decisions and other information shall be forwarded to you and you should consent to their conditions of the decision.


.,

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
Copyright © 2013 All rights reserved.
Blog design,articles,photos by BigMouth.